Indigenous Games Rule Book

Rules of the following Indigenous Games are included: Dibeke / Diwike / Skululu / Umabhorisha Kho-Kho Iintonga / Melamu / Izinkuku / Umgangela Jukskei Morabaraba / Mlabalaba / Umlabalaba Ncuva / Ntijwa / Tsoro / Tshimaya / Moruba Ugqaphu / Kgati/Ntimo Diketo / Upuca / Magava / Jacks / Ukugenda

Date
: 01 June 2010
Publication
: Indigenous Games Rule Book
Media Type
: Other
Document